Koła

Zajęcia pozalekcyjne


Nasza szkoła oferuje szeroki wybór zajęć dodatkowych, których celem jest rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. Zajęcia pozalekcyjne są dobrowolne i bezpłatne. Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia w nich udziału i odkrycia swojego potencjału w innych dziedzinach poza lekcjami szkolnymi.

Koło plastyczne


Zajęcia „Koła Plastycznego” organizowane są dla uczniów klas młodszych, ponieważ doświadczenie ubiegłych lat pokazało nam, że właśnie największa grupa uczniów zainteresowanych działaniami twórczymi to właśnie uczniowie klas II i III. Podczas zajęć plastycznych przede wszystkim łączymy zabawę z twórczą ekspresją plastyczną.

Celem zajęć jest:
– Rozwijanie zdolności oraz poprawa sprawności manualnych;
– Doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów oraz narzędzi plastycznych;
– Duży nacisk kładziemy na rozwijanie wyobraźni, przede wszystkim twórcze myślenie;
– Kształcimy wrażliwość estetyczną;
– Wzmacniamy wiarę we własne siły i możliwości;
– Przygotowujemy się do udziału w różnych konkursach plastycznych.

Zajęcia plastyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w czwartki i piątki.

Czwartek:
8:50-9:35 – klasa 2D
11:40-12:25 – klasa 3A

Piątek:
8:50-9:35 – klasa 2BC
9:45-10:30 – klasa 3B
Koło fizyczne

  1. Zainteresowanie uczniów fizyką.
  2. Wyzwalanie u uczniów aktywności poznawczej.
  3. Rozwijanie samodzielnej pracy naukowo-badawczej u uczniów.
  4. Rozwijanie myślenia twórczego, umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikowania hipotez.
  5. Pogłębianie wiedzy zdobytej na lekcjach.
  6. Wykorzystanie technik informatycznych w nauczaniu fizyki.

Koło biologiczne


Koło biologiczne skupia uczniów szczególnie zainteresowanych naukami biologicznymi. Podczas zajęć uczniowie poszerzają wiedzę i odkrywają tajemnice biologii przez realizację projektów, doświadczeń oraz obserwacji prowadzonych w klasopracowni jak i podczas zajęć terenowych w najbliższej okolicy. Program koła rozbudza i kształtuje świadomość ekologiczną i prozdrowotną. Uczniowie przygotowują się do udziału w konkursach przyrodniczych i biologicznych oraz rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Zajęcia te dają dodatkowy czas na praktykę, bo dobry badacz dostrzega zjawiska i obserwuje swoje otoczenie oraz zadaje pytania i szuka na nie odpowiedzi.

Poniżej zdjęcia przedstawiające realizację projektów, doświadczeń i obserwacji w ramach zajęć koła biologicznego.


Koło języka polskiego w klasie 4


Koło matematyczne