Szkolne Koło Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
działającego przy Szkole Podstawowej nr 89
im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:
• zapoznawanie z ideą wolontariatu,
• przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy w wolontariacie,
• umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
• wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
• promowanie życia bez uzależnień.

§ 1
Postanowienia ogólne
1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3) Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do wszystkich uczniów SP 89 (w szczególności do uczniów klas VII i VIII), którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
4) Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
5) Opiekę nad Kołem sprawują: wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest łącznikiem między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.


§ 2
Cele działania
1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
8. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych, różnego typu i różnym charakterze.
9. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.
10. Współpraca z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie oraz Hospicjum Alma Spei.

 

§ 3
Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła i w grupy wolontariackiej.
7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić szeregi koła bez konsekwencji, ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoją pracę.

Każdy członek Koła ma prawo do:
• jasno określonego zakresu obowiązków,
• prośby o pomoc,
• wnoszenia nowych pomysłów,
• ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
• ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
• wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:
• być osobą odpowiedzialną,
• sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
• być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
• zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
• brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.


§ 4
Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:
• na terenie szkoły i na rzecz szkoły:
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym
- współpraca z Samorządem Szkolnym, włączanie się w organizację imprez organizowanych na terenie szkoły.

• poza terenem szkoły - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji.


§ 5
Nagradzanie wolontariuszy
Formy nagradzania:
• Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika elektronicznego.
• Dyplom uznania Wolontariusza Roku.
• Pochwała Dyrektora Szkoły.
• List gratulacyjny do rodziców.
• Uczniowie klas VIII otrzymują wpis na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól ponadpodstawowych.
• Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania

 

§ 6
Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu
• Na czele Koła Wolontariatu stoją dwaj koordynatorzy wolontariatu.
• Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają Dyrekcji Szkoły.
• Zgodnie z prawem uczniowie będą zobowiązani do podpisania umowy, jeżeli praca ich będzie dotyczyła obszaru naszej szkoły, zaś praca poza szkołą jest pod kontrolą i za przyzwoleniem rodziców.

W kole mogą powstawać podgrupy i sekcje, w zależności od zainteresowań uczniów, ich uzdolnień i pasji, a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej.

 

§ 7
Sposoby ewaluacji:
• ankieta dla wolontariuszy;
• sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
• rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
• zdjęcia z imprez;
• podziękowania od osób i instytucji;
• wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;
• Karty Pracy Wolontarystycznej.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Deklaracja przynależności do Koła Wolontariatu oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych

 

Załącznik nr 2 – Karta aktywności Wolontariusza.

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

działającego przy Szkole Podstawowej nr 89 w Krakowie

na rok szkolny 2020/2021

Z uwagi na czas pandemii Szkolne Koło Wolontariatu ogranicza swoją działalność do akcji prowadzonych na terenie szkoły z możliwością rozszerzenia aktywności wolontariuszy na działania pozaszkolne.

Koordynatorzy SKW:

mgr Beata Karczewska – opiekun klas szóstych

mgr Agnieszka Kruk – opiekun klas siódmych

mgr Gabriela Trzcionka – opiekun klas ósmych

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

Osoby odpowiedzialne

1. Akcja „Biblioteka na mnie czeka”

koniec sierpnia/ początek września 2020

p. Kruk, p. Wiśniewska – Furtak

2. Udział koordynatorów w szkoleniu „Jak motywować wolontariuszy do pracy?”

1 września 2020

p. Kruk, p. Trzcionka, p. Karczewska

3. Spotkania online
z wolontariuszami

            

wrzesień 2020

p. Karczewska – kl. 6

p. Kruk – kl. 7

p. Trzcionka – kl. 8

4. Akcja KREDKOBRANIE

wrzesień 2020

p. Kruk, p. Karczewska

5. Wieczór andrzejkowy – pomoc
w przygotowaniu imprezy dla młodszych uczniów.

listopad 2020

p. Trzcionka, p. Karczewska

     

6. Dzień wolontariusza.

Warsztaty twórcze – przygotowanie bałwanków na kiermasz świąteczny.

grudzień 2020

p. Kruk, p. Trzcionka, p. Karczewska

7. Pomoc w organizacji zbiórki żywności w ramach akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka.

grudzień 2020

p. Kruk, p. Strumińska

     

8. Organizacja obnośnego kiermaszu bożonarodzeniowego.

grudzień 2020

p. Kruk, p. Trzcionka

9. Akcja PODARUJ SKARPETĘ

grudzień 2020

p. Trzcionka, p. Karczewska

10. Spotkania z wolontariuszami - online

            

styczeń 2021

p. Karczewska – kl. 6

p. Kruk – kl. 7

p. Trzcionka – kl. 8

11. Pomoc w organizacji Dnia Otwartego Szkoły.

luty/marzec 2021

p. Kruk, p. Trzcionka, p. Karczewska

12. Pomoc w organizacji zbiórki żywności dla PCK.

marzec 2021

p. Kruk, p. Strumińska

13. „Pieluszka na zajączka” - zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych dla podopiecznych hospicjum Alma Spei.

marzec 2021

p. Kruk, p. Karczewska

14. Cracovia Maraton

kwiecień 2021

p. Kruk, p. Trzcionka

15. Akcja „Biblioteka na mnie czeka”

czerwiec 2021

p. Kruk, p. Wiśniewska – Furtak

     

Niepotwierdzone akcje, do których wolontariusze mogą przystąpić w trakcie roku szkolnego:

- kwesta na cmentarzu w Batowicach - hospicjum św. Łazarza - listopad 2020

- „Czytanie na dywanie” – Samorządowe Przedszkolne nr 152

 

 

AKCJE SKW w roku szkolnym 2019/2020

 

 

logoskw

Komunikaty

 

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP