Szkoła Promująca Zdrowie 2012/13

Szkolny Koordynator: Alicja Klimek

RAPORT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ZA ROK 2012/13

I. Działania podjęte w szkole i społeczności szkolnej:

1.Zmiany w środowisku fizycznym szkoły:

- wyposażenie   do sal lekcyjnych (ławeczki, sprzęt audio video);

- na korytarzach zorganizowano kąciki zabaw

2.W toku lekcji ze wszystkich przedmiotów realizowana była ścieżka prozdrowotna, w ramach lekcji wychowawczych realizowano programy profilaktyczne opracowane przez nauczycieli z naszej szkoły. Dokonano ewaluacji programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły. Realizowane są projekty edukacyjne „Trzymaj formę”. Nie pal przy mnie proszę, Czyste powietrze wokół nas, Kodeks walki z rakiem, Owoce w szkole, Mleko w szkole;

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt ,że nasza szkoła organizowała liczne zajęcia sportowe. Prowadzono liczne koła zainteresowań, w których uczestniczyło   516 uczniów.

3.Działania podejmowane :

a. dla uczniów:

- Dla uczniów zorganizowano i przeprowadzono:

- warsztaty dla uczniów wszystkich klas

- spotkania przedstawiciela Straży Miejskiej z uczniami klas VI na temat „Prawo i my”

- udział uczniów klas III zorganizowano konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

- Zapewnienie dzieciom możliwości spożycia posiłku w szkole –220 uczniów korzystało z obiadów, w tym 30 dzieci bezpłatnie.

- Od października do czerwca dzieci miały możliwość spożywania bezpłatnie mleka białego lub zakup taniego smakowego mleka, z tej formy korzystało ok. 250 uczniów miesięcznie.

- wszyscy uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w programie Owoce, dzięki któremu spożywali codziennie owoce i warzywa,

- Stwarzano możliwość większej aktywności ruchowej poprzez organizacje pozalekcyjnych zajęć ruchowych. Po południu lub w czasie wolnym od nauki uczniowie uczestniczyli w wielu zawodach sportowych w mini koszykówce, mini siatkówce i mini piłce nożnej. W ramach programu miejskiego organizowane są zajęcia sportowe w wakacje.

Zorganizowano olimpiadę sportową dla klas 0-3 oraz dzień sportu dla klas 4-6.

- Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej:

- Stała opieka pielęgniarki szkolnej w zakresie pomocy przedmedycznej, badań profilaktycznych i szczepień ochronnych.

- Przegląd, lakowanie i fluoryzacja zębów.

- Zapewnienie pomocy uczniom z trudnościami w nauce poprzez: organizacje i prowadzenie zajęć wyrównawczych, indywidualnej pomocy w nauce uczniom z rodzin dysfunkcyjnych.  

- Współpraca ze świetlicą terapeutyczną przy kościele na os. Bohaterów Września, w wyniku której uczniowie brali udział w spotkaniu opłatkowym w Kurii, uczestniczyli w zajęciach dwudniowych w czasie ferii zimowych.

- Skierowanie 20 uczniów na imprezę noworoczną zorganizowana przez Radę Dzielnicy XV

-Poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych.

b. dla rodziców

- spotkania rodziców uczniów z przedstawicielami Policji na temat bezpiecznych zachowań dzieci w szkole, w domu , na podwórku i na ulicy

- organizowanie spotkań rodziców uczniów podejrzanych o dyslekcję z psychologiem Poradni Psychologicznej- Pedagogicznej oraz reedukatorem

- zatrudniono psychologa, w celu wspierania w procesie wychowawczym rodziców oraz nauczycieli

c. dla nauczycieli:

5. Formy współpracy z samorządem uczniowskim:

a. Organizacja czasu wolnego: organizacja dyskotek szkolnych wspólnie z kołem PCK .

b. Organizacja uroczystości szkolnych.

c. Organizacja akcji „Góra grosza” .

d. Zorganizowano zbiórkę karmy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.

6. Monitorowanie samopoczucia różnych grup społeczności szkolnych:

      

W roku szkolnym 2012/13 dokonano oceny postaw uczniów wobec szkoły. W tym celu przeprowadzono ankietę, która miała na celu ocenę stopnia zadowolenia z prowadzonych na terenie szkoły zajęć.

Większość uczniów przejawia pozytywny stosunek do naszej szkoły. Lubią ją i chętnie w niej przebywają. Uczniowie oceniają poziom wymagań w stosunkach do ich możliwości jako odpowiedni, a sposób oceniania jako sprawiedliwy. Metody pracy na lekcjach jako ciekawe i urozmaicone. Uczniowie wiedzą do kogo się zwrócić w razie niebezpieczeństwa. Kiedy mają trudności w nauce mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Nadal duże zastrzeżenia budzą relacje między uczniami i sposoby rozwiązywania konfliktów (pomimo licznych szkoleń i spotkań).

Uczniowie oceniają, że szkoła uczy wrażliwości na nieszczęścia i inne trudności życiowe. Chętnie uczestniczą w pomocy kolegom oraz mieszkańcom osiedla. Pozytywnie oceniają prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły zajęcia pozalekcyjne.

Dokonano także oceny samopoczucia i zdrowia pracowników szkoły. Pracownicy szkoły dbają o swoje zdrowie, uczestniczą w badaniach profilaktycznych. Dzięki wykonanym badaniom kilka osób podjęło leczenie.

Pracownicy szkoły są zadowoleni ze swojej pracy i aktywnie uczestniczą w działaniach szkoły na rzecz społeczności szkolne np. przy organizacji dnia otwartego czy dniu sportu.

7.Współpraca z higienistką szkolną:

Pani Tacjana Tytko w miarę możliwości uczestniczy w pracach zespołu. Zapewnia dzieciom opiekę profilaktyczną. Współpracuje z wychowawcami doradzając im w sprawach medycznych.

Dzięki jej obecności i fachowej pomocy w różnych sytuacjach cała społeczność szkolna czuje się bezpiecznie. Dzieci chętnie korzystają z jej pomocy.

Prowadzi systematycznie fluoryzację zębów w klasach od I do VI.

Pani higienistka cieszy się poważaniem społeczności szkolnej, jest odpowiedzialna, cierpliwa i życzliwa.    

W naszej szkole jest czynny gabinet stomatologiczny. Lekarz dokonuje przeglądu uzębienia uczniów oraz leczy ubytki w zębach.

II. Działania podjęte dla rodziców i we współpracy z rodzicami:

1. Zorganizowano spotkania rodziców z policją na temat bezpiecznych zachowań dzieci w szkole, w domu, na podwórku i na ulicy.

2.Organizowano pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych:

- bezpłatne obiady

- pomoc przy zakupie wyprawki szkolnej, podręczników, mundurków

- zwolnienia z opłat za Radę Rodziców

- zbiórka odzieży i paczek żywnościowych, oraz rozdział dla rodzin potrzebujących

4.Organizowano spotkania okolicznościowe dla rodziców połączone z programem artystycznym.

5.Rodzice uczestniczą w życiu naszej szkoły:

- rodzice zainicjowali powstanie Społecznego Koła przy Stowarzyszeniu Pomocy Szkole Małopolska

- wykonali szereg prac użytkowych na rzecz szkoły np. uczestniczyli w remontach wejścia szkoły oraz sal lekcyjnych

- uczestniczą w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie naszej szkoły

- pracują w Radzie Rodziców

- uczestniczą w imprezach szkolnych pomagając w ich organizacji lub jako widz

6.Pomagano rodzicom w diagnozowaniu stanu zdrowia ich dzieci:

- zorganizowano badanie wad postawy ;

- zajęcia korekcyjne dla klas1 oraz dla klas 5

III. Działania dla społeczności lokalnej i we współpracy z tą społecznością.

1.W celu integracji społeczności lokalnej przygotowano Dzień Otwarty Szkoły. W przygotowania zaangażowano Radę Rodziców, rodziców dzieci z klas I-VI, Radę Dzielnicy XVi Straż Miejską. W przygotowaniach uczestniczyli pracownicy szkoły: nauczyciele i pracownicy obsługi.

Dzień Otwarty odbył się 16 lutego 2012 roku.

2. Systematyczna współpraca z Przedszkolami nr 152 i 187.

IV. Współdziałanie z innymi szkołami:

Zorganizowano konkurs w ramach kodeksu walki z rakiem. Szkoła zdobyła wyróżnienie wśród szkól promujących zdrowie.

Od 25 maja do 1 czerwca 2012 zorganizowano wspólnie z przedszkolem akcje promocyjną krwiodawstwa. W ramach kontynuacji działań kodeksu walki z rakiem zorganizowano Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Były to w naszej szkole Dni Zdrowia.

Alicja Klimek

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP