Moja zdrowa rodzina

27 października 2015r. w naszej szkole odbyła się V edycja spotkań integracyjnych z cyklu „Razem w domu i w szkole” pod hasłem „Moja zdrowa rodzina - fantazja jest od tego aby bawić się na całego”.
Rodzina jest najważniejsza na świecie! – co do tego nie ma wątpliwości żadne dziecko.

Czytaj więcej: Moja zdrowa rodzina

Bezpieczna szkoła za gola

15 października 2015 r. odbył się długo oczekiwany przez nas turniej piłki nożnej Bezpieczna Szkoła za gola. Do zawodów, dzięki Państwa głosom, przystąpiliśmy ze złota kartą dająca nam prawo gry bez eliminacji wstępnych. Turniej pod każdym względem był doskonale zorganizowany i dostarczył wiele sportowych emocji.

Czytaj więcej: Bezpieczna szkoła za gola

Wyniki klas 2 "Odblaskowa Szkoła"

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego dla klas 2 „Odblaskowa Szkoła”
W roku szkolnym 2015/16 na przełomie września i października zorganizowano szkolny konkurs plastyczny dla klas 2 „Odblaskowa Szkoła”. Celem konkursu było utrwalenie wśród dzieci poprawnych zachowań na drodze, uświadomienie jak ważne jest to, byśmy byli widoczni, kiedy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego.

Czytaj więcej: Wyniki klas 2 "Odblaskowa Szkoła"

Konkurs plastyczny - Dynia

Regulamin konkursu plastycznego dla klas 1-4
"Królowa jesieni-najsympatyczniejsza dynia"


Dynia jest znana ludzkości od tysięcy lat. Hodowano ją przed naszą erą na terenie Ameryki Południowej. Do Europy została przywieziona dopiero za czasów Krzysztofa Kolumba. Początkowo Europejczycy traktowali dynię jako egzotyczną ciekawostkę, jednak wkrótce odkryli jej zalety oraz wszechstronne zastosowanie, co przyczyniło się do spopularyzowania uprawy dyni w niemal wszystkich krajach.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny - Dynia

Szkolne Koło Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
działającego przy Szkole Podstawowej nr 89
im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:
• zapoznawanie z ideą wolontariatu,
• przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy w wolontariacie,
• umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
• wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
• promowanie życia bez uzależnień.

§ 1
Postanowienia ogólne
1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących , wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3) Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do wszystkich uczniów SP 89 (w szczególności do uczniów klas VII i VIII), którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
4) Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
5) Opiekę nad Kołem sprawują: wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest łącznikiem między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.


§ 2
Cele działania
1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
6. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
8. Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych, różnego typu i różnym charakterze.
9. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.
10. Współpraca z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie oraz Hospicjum Alma Spei.

 

§ 3
Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła i w grupy wolontariackiej.
7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić szeregi koła bez konsekwencji, ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoją pracę.

Każdy członek Koła ma prawo do:
• jasno określonego zakresu obowiązków,
• prośby o pomoc,
• wnoszenia nowych pomysłów,
• ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
• ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
• wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:
• być osobą odpowiedzialną,
• sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
• być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
• zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
• brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.


§ 4
Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:
• na terenie szkoły i na rzecz szkoły:
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym
- współpraca z Samorządem Szkolnym, włączanie się w organizację imprez organizowanych na terenie szkoły.

• poza terenem szkoły - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji.


§ 5
Nagradzanie wolontariuszy
Formy nagradzania:
• Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika elektronicznego.
• Dyplom uznania Wolontariusza Roku.
• Pochwała Dyrektora Szkoły.
• List gratulacyjny do rodziców.
• Uczniowie klas VIII otrzymują wpis na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól ponadpodstawowych.
• Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania

 

§ 6
Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu
• Na czele Koła Wolontariatu stoją dwaj koordynatorzy wolontariatu.
• Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają Dyrekcji Szkoły.
• Zgodnie z prawem uczniowie będą zobowiązani do podpisania umowy, jeżeli praca ich będzie dotyczyła obszaru naszej szkoły, zaś praca poza szkołą jest pod kontrolą i za przyzwoleniem rodziców.

W kole mogą powstawać podgrupy i sekcje, w zależności od zainteresowań uczniów, ich uzdolnień i pasji, a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej.

 

§ 7
Sposoby ewaluacji:
• ankieta dla wolontariuszy;
• sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
• rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
• zdjęcia z imprez;
• podziękowania od osób i instytucji;
• wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;
• Karty Pracy Wolontarystycznej.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Deklaracja przynależności do Koła Wolontariatu oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych
Załącznik nr 2 – Karta aktywności Wolontariusza.

 

PLAN PRACY SKW w roku szkolnym 2019/2020

 

AKCJE SKW w roku szkolnym 2019/2020

 

Koordynatorzy:

mgr Agnieszka Kruk

mgr Gabriela Trzcionka

 

logoskw

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% odpisu  podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska.
Rubryka: numer KRS - 0000052078
Rubryka: informacje uzupełniające - cel szczegółowy - należy wpisać:
dla Szkoły Podstawowej 89 Kraków.

Szczegółowe informacje w Librusie.


 

W zakładce REKRUTACJA można już znaleźć aktualny harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21.


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP