Małopolski program edukacji zdrowotnej

„Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz  umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.”

Program został opracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej realizowanej w szkołach województwa małopolskiego.

Program uwzględnia treści z następujących dokumentów o charakterze strategicznym:

1. Wytyczne ministerstwa Edukacji - Rok bezpiecznej szkoły

2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.

3. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji tego programu w roku 2014 i 2015 w zakresie zadania: rozwój profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;

Ponadto wykorzystano programy:

Projekt europejski HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) – „Zdrowe Żywieniei Aktywność Fizyczna w Szkole” realizowany w latach 2009–2011 przez zespół specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia w szkole z uniwersytetów, instytutów naukowych i agencji rządowych z 12 krajów (w tym także z Polski), w ramach Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej.

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) -Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów. Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi. Do jego powstania przyczyniła się konieczność uwzględnienia sytuacji zagrożenia nowotworami złośliwymi w Unii Europejskiej (także Polski) oraz dostosowania programu nowotworowego Unii do nowych wyzwań, w tym prognozy wzrostu liczby zachorowań na choroby nowotworowe w najbliższej dekadzie, w szczególności w krajach akcesyjnych. Poprawa stanu edukacji społeczeństwa polskiego w dziedzinie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania nowotworów jest również jednym z podstawowych elementów Narodowego Programu Zdrowia.

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela .

Jej celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia.

Cele edukacji zdrowotnej w szkole:

Kreowanie całościowego podejścia do zdrowia - jako dynamicznych związków między

zdrowiem fizycznym, społecznym, psychicznym i duchowym;

Wykorzystywanie przez szkoły sprzyjających okoliczności dla edukacji zdrowotnej: programy i projekty zdrowotne realizowane pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej;Przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia i kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy oraz tworzenie warunków w szkołach do ukształtowania postaw i nawyków troski o własne zdrowie i innych;Dążenie do harmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą uczeń zdobywa z różnych źródeł(rodzina, nauczyciele, rówieśnicy, środki masowego przekazu, reklama, itp.);Zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia;Stwarzanie w placówkach oświatowych warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu.

W naszej szkole program realizowany jest pod kierunkiem Alicji Klimek.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

grosik

Uniwersytet Dzieci logo kolor

logo ppp

sieciaki

logoBIP