Wyprawka szkolna 2014

Poniżej znajdą Państwo informację dotyczącą programu Wyprawka szkolna 2014 (źródło: www.portaledukacyjny.krakow.pl). Wzory wniosków dostępne są na stronie:

http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/index.php?type=news&id=2219

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2014 r., poz. 1024) przedstawiam informację dotyczącą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” związanego z udzielaniem pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

I.Grupy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu

1. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas: II-III i VI szkoły podstawowejII-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 539,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

     2. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas: II-III i VI szkoły podstawowejII-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, III liceum plastycznego, III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 539,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W tym przypadku o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawionych .

3.      uczniowie niepełnosprawni:

  •      słabowidzący, 
  •      niesłyszący, 
  •      słabosłyszący, 
  •      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
  •      z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
  •      z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
  •      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
  •      uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym możliwe jest udzielenie dofinansowania również do zakupu materiałów edukacyjnych

Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczana, mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

Równocześnie informuję, że ze względu  na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników dla ucznia I klasy szkoły podstawowej, uczniowie I klasy szkoły podstawowej nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Wyjątkiem jest możliwość otrzymania dofinansowania do materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

II. Miejsce i termin składania wniosków

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 5 września 2014 r. W załączeniu przekazuję wzór wniosków dotyczący poszczególnych grup uczniów.

III. Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku w zależności od grupy uprawnionej do otrzymania pomocy

W przypadku grupy określonej w pkt. I.1:

a)      jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie (kartę zasiłkową) o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

b)     jeżeli rodzina nie korzystania ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2012 r. ( tj, roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2012 r. W załączeniu wzory druków do ewentualnego wykorzystania w celu określenia dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). 

W przypadku grupy określonej w pkt. I.2:

Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku grupy określonej w pkt. I.3:

Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

IV. Wysokość pomocy w ramach programu oraz sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wynosi:

do 225 zł - dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

do 325 zł - dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej, dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

do 390 zł – dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej

do 445 zł - dla ucznia klasy III liceum ogólnokształcącego i klasy III technikum, dla uczniaklasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy III liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest uzależniona od: typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

            Jednocześnie informuję, że w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną niepełnosprawnością jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawnością jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie, zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest wystawiane na podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

V. Działania, które powinny zostać podjęte przez szkoły po przyjęciu i zweryfikowaniu wniosków.

Po zgromadzeniu i rozpatrzeniu wniosków proszę o sporządzenie listy uczniów uprawnionych do ww. pomocy (załącznik nr 1,2,3) oraz załącznika nr 4 dotyczącego łącznej liczby uczniów zgłoszonych do objęcia w 2014 r. pomocą w ramach „Wyprawki szkolnej” List uczniów wraz z uzupełnioną tabelą należy dostarczyć w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pokój 110 w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2014 r. Linki umożliwiające pobranie plików ww. załączników będą dostępne poniżej przedmiotowego pisma.

VI. Informacje dodatkowe:

Informacja w sprawie przyznanego dofinansowania, terminu odebrania środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie oraz szczegółowych zasad dotyczących rozliczenia „Wyprawki szkolnej” zostanie umieszczona na Portalu Edukacyjnym oraz stronie MOPS po otrzymaniu środków z budżetu Państwa.

            Jednocześnie informuję, że 21 sierpnia 2014 r. zostanie zorganizowane szkolenie dotyczące ustalania wysokości dochodu w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), które poprowadzą pracownicy Referatu ds. Zasiłków Rodzinnych, Wydziału Spraw Społecznych UMK. Zachęcamy osoby, przyjmujące wnioski i weryfikujące dochód rodziny, do zgłaszania się do udziału w ww szkoleniu. Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz reprezentowaną szkołę, proszę przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 2 grup w godzinach od 8.30 do 10.30 oraz od 11.00 do 13.00 
w sali Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w Krakowie, V piętro. Jednocześnie informuję, że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie proszę o powiadomienie wszystkich zainteresowanych o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. –„Wyprawka szkolna”.

Komunikaty

Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy jedynie pod numerem telefonu

660 63 73 73


 Nowy adres mailowy: sekretariat@sp89krakow.p


 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 89

os. Piastów 34a
31-624 Kraków

Nr Konta:   Bank PKO  BP  69 1020 2906 0000 1802 0355 6321

slonko

edziennik

edziennik

spzlink2

naszeszkoly

ewidencja

bezpieczne wakacje

kuratorium

portal krakowa

Zintegrowana Policja

logo oke

baner kompetencje na szostke

Uniwersytet Dzieci logo kolor

akademiaprzyszlosci

logo ppp

sieciaki

logoBIP